Beroepscode Stichting O.P.E.T.

Algemene doelstelling (bestuur) stichting OPET

 1. De stichting, c.q. het bestuur, heeft in zijn bestuursvergadering van mei 2011 jl. de intentie uitgesproken over de uitvoering en de invulling van de bestuurstaken.
 2. Het bestuur stelt zich ten doel: in deze te willen faciliteren, initiëren, adviseren en ondersteunen t.b.v. de aangesloten therapeuten.
 3. Daarnaast, voor praktijkhoudende therapeuten, te bemiddelen (klachtenrecht) tussen cliënt en therapeut.
 4. We willen de bestuursfuncties en -taken uitvoeren vanuit de uitgangspunten die we ook als leidraad hebben voor de invulling van de studie/ themadagen.
 5. Dit betekent dat we, als bestuur, de stichting OPET uit willen bouwen vanuit de basisprincipes: Educatie , Uitwisseling en Ontmoeting.

 

Beroepscode

Algemene regels

De beroepscode zal onderdeel gaan uitmaken van de voorwaarden  'aansluit- / registratieovereenkomst ', waarmee de aan te sluiten en geregistreerde therapeut zich bij inschrijving conformeert.

 

Deze procedure, met name voor wat betreft 'de klachtenregeling/ ondersteuning', is nog in ontwikkeling en er kunnen derhalve nog geen rechten aan worden ontleend.

Alle aangesloten psycho-energetisch therapeuten houden zich, als onderdeel van de aansluit-, registratieovereenkomst, aan onderstaande beroepscode:

De (praktijkhoudende) therapeut stelt de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid dat hij/zij gebruik kan maken van het klachtenrecht/ klachtenbemiddeling van de stichting O.P.E.T. (zie ook informatie Klachtenregeling).

De stichting OPET kan in deze ondersteuning bieden en heeft een inspanningsverplichting.

De therapeut stelt de cliënt door middel van het bespreken en ondertekenen van de ‘Toestemmingsverklaring’ op de hoogte van zijn/haar rechten zoals die in de wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgelegd (WBP). Deze kunt u vinden op www.justitie.nl.

Kinderen (minderjarigen tot 18 jaar) worden alleen behandeld met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ouders dan wel wettelijke vertegenwoordigers.

De beroepscode bestaat uit:

 1. Gedragscode
 2. Ethische code
 3. Klachtenbemiddeling

1. Gedragscode

 1. De therapeut verricht zijn/haar werk naar beste weten en kunnen. Hij/zij houdt zich voldoende op de hoogte van vaktechnische ontwikkelingen, met de intentie om de cliënt zo goed mogelijk te kunnen behandelen.
 2. De therapeut is tegenover de cliënt persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitgevoerde handelingen en gegeven adviezen.
 3. Bij het vaststellen van de behandeling houdt de therapeut zoveel mogelijk rekening met de wensen en de voorkeuren van de cliënt gebaseerd op respect voor diens persoon.
 4. Indien de therapeut besluit een cliënt niet of niet langer te behandelen zal hij of zij dit motiveren.
 5. De therapeut licht de cliënt steeds volledig in over diens bevindingen ten aanzien van de op dat moment gevolgde behandeling en de daarbij behaalde resultaten.
 6. Voordat het behandelplan wordt vastgesteld licht de therapeut de cliënt in over de mogelijkheden en de eventuele gevolgen van de gekozen therapie/ behandelvorm(en).
 7. De therapeut adviseert een cliënt naar de reguliere zorg, bijvoorbeeld de huisarts, te gaan als er bij hem/haar het vermoeden bestaat dat er medische hulp nodig is.
 8. De therapeut draagt zorg voor een adequate dossiervorming. De therapeut waarborgt zo de privacy van de cliënt ten aanzien van de cliëntgegevens.
 9. Deze gegevens worden alleen aan anderen overgedragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de cliënt (zie ook Klachtenregeling).

2. Ethische code

 1. De therapeut draagt alle verantwoordelijkheid voor zijn/haar energie. Hij/zij zal haar dienovereenkomstig ontwikkelen en gebruiken. Te denken valt aan het bieden van veiligheid, neutraliteit en empathie.
 2. Tijdens een Reading / Healing / Counseling / T.I. streeft de therapeut naar een neutraal onderscheidingsvermogen voor wat betreft welke energie van hem/haar is en welke niet.
 3. De therapeut tracht zijn/haar intuïtieve vermogens vanuit zuiverheid in dienst te stellen van de cliënt.

3. Klachtenbemiddeling

Per 1 januari 2017 is de wet Wkkgz (kwaliteit, klachten en geschillen zorg) van kracht geworden. Dit houdt in dat elke therapeut verplicht is, om zich aan te sluiten bij een erkende klachtenorganisatie. De therapeut dient dit zelf te doen en is hier zelf verantwoordelijk voor.
U kunt de desbetreffende therapeut vragen of hij/zij is aangesloten bij zo’n organisatie.